Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
BRAO [Bundesrechtsanwaltsordnung] [Verkündungsblatt ausgewertet bis 01.12.2022]
§ 51a: Text gilt seit 01.08.2022
Bund

§ 51a zur Fussnote [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1] 

§ 51a aufgeh. mWv 1.8.2022 durch G v. 7.7.2021 (BGBl. I S. 2363).zurück zum Text

§ 51a: Text gilt seit 01.08.2022