Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
[HGB] [Handelsgesetzbuch] [Verkündungsblatt ausgewertet bis 21.06.2022]
§ 319a: Text gilt seit 01.07.2021
Bund

§ 319a zur Fussnote [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1] 

§ 319a aufgeh. mWv 1.7.2021 durch G v. 3.6.2021 (BGBl. I S. 1534).zurück zum Text

§ 319a: Text gilt seit 01.07.2021