Normabkürzung Normtitel Verkündungsstand, letzte Änderung Normgeber
[SGB XII] [Sozialgesetzbuch XII: Sozialhilfe] [Verkündungsblatt ausgewertet bis 07.05.2021]
§ 143a: Text gilt seit 01.01.2021
Bund

§ 143a zur Fussnote [1] [aufgehoben]


Fussnoten
Fussnote [1] 

§ 143a aufgeh. mWv 1.1.2020 durch G v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234).

§ 143a: Text gilt seit 01.01.2021